Posted on

International CSE, PL

picture of diary and map of world

“Wykorzystywanie seksualne dzieci, nadużycia i przemoc są globalnym zagrożeniem, które wymaga zgodnej globalnej reakcji. Miliony dzieci na całym świecie nadal są ofiarami takich przestępstw.” (Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2022)

Wykorzystywanie seksualne dzieci (CSE) to trwający i rozwijający się kryzys w skali międzynarodowej. Zgodnie z UNCRC każde dziecko ma prawo nie doświadczać wykorzystywania seksualnego ani niegodziwego traktowania. Międzynarodowe organizacje zajmujące się położeniem kresu CSE starają się zająć się zarówno przestępstwami w momencie ich popełnienia, jak i zapewnić środki zapobiegawcze, aby całkowicie zapobiec CSE.

W całej Europie dostrzega się potrzebę opracowania sposobów ochrony młodych ludzi przed CSE. Europol stwierdza, że CSE rozwija się wraz z rozwojem technologii, zwłaszcza w Internecie. Częstotliwość występowania CSE zbiega się z międzynarodowymi i krajowymi sytuacjami kryzysowymi, takimi jak kryzysy gospodarcze, niedobór żywności, konflikty i ubóstwo.

Projekt Protect miał na celu zapewnienie osobom pracującym z młodzieżą oraz praktykom pracującym z dziećmi i młodzieżą w całej Europie, narzędzi i zasobów potrzebnych do rozpoznawania i rozwiązywania problemu wykorzystywania seksualnego dzieci. Osoby pracujące z młodzieżą są w szczególności dobrze przygotowane do rozpoznawania CSE i przyjmowania niezbędnego, opartego na społeczności i holistycznego podejścia do interwencji w zakresie szerszych czynników ryzyka CSE. Oprócz CSE, projekt Protect badał inne nakładające się na siebie i krzyżujące się kwestie ochrony dzieci, nadużyć i wykorzystywania.

Międzynarodowe podejście do projektu pozwoliło na opracowanie zestawu narzędzi wspierających osoby pracujące z młodzieżą w ich podejściu do CSE w kontekście krajowym i lokalnym. Dodatkowo miało to na celu wypełnienie międzynarodowej luki w szkoleniu z zakresu CSE w pracy z młodzieżą; zapewnienie spójnej, zbiorowej świadomości i działań w celu rozwiązania tego globalnego problemu.

Międzynarodowe zasoby są dostępne za pośrednictwem następujących organizacji:

United Nations

Interpol

UNICEF

Ecpat

Europol

WeProtect Global Alliance